วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

เอกสารอ้างอิง
ศึดษาข้อมูลจากคุณแม่นงเยาว์ วันไธสง บ้านทับสวายพัฒนา หมู่2 ต.ทับสวาย อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
สรุปและข้อเสนอเนะ
การทำโครงานภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่องดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัวทำเพื่อการขายและทำเป็นของตกแต่งในบ้าน ทำเป็นของชำร่วยและได้รับควานมอนุเคราะห์จากแม่นงเยาว์ วันไธสง เป็นงาน OTOP ของหมู่บ้านทับสวาย อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัวนำมาทำเป็ฯของฝากก็ได้


ข้อเสนอแนะ
1.ในการทำดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้เยบัวต้องมีอุปกรณ์ครบ
2.สสมาชิกควรมาทำดอกไม้ประดิษฐ์ด้วยความพร้อมเพรียงกัน
3.การทำโครงงานควรเสนอหรือขั้นตอนการทำโครงงานให้ชัดเจนขั้นตอนที่9ประกอบเกสรจนครบ 5 กลีบ


ขั้นตอนที่10พันก้านและประกอบใบขั้นตอนที่6นำผ้าใยบัวมาหุ้มลวดแล้วใช้ด้ายมัดให้แน่นจนครบ 5กลีบขั้นตอนที่7แล้วพันเกสรใส่ไม้เพื่อประกอบดอกขั้นตอนที่8ประกอบกลีบดอกไม้กับเกสรเข้าด้วยกัน

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553


ขั้นตอนที่3ดึงลวดให้เหมือนกลีบใบไม้

ขั้นตอนที่4นำลวดอีกหนึ่งเส้นมา ขดไว้ตรงกลาง
ขั้นตอนที่5แล้วดึงลวดให้กึ่กลางคล้ายใบไม้


วิธีการทำ
ขั้นตอนที่1 เตรียมอุปกรณ์

ขั้นตอนที่2 นำลวดมาขดใส่แผ่นพิมพ์ ให้เป็น5วง

อุปกรณ์การทำดอกไม้

อุปกรณ์การทำดอกไม้

1.ผ้าใยบัว
2.ลวด
3.เกสร
4.ด้าย5.คีมตัดลวด
6.กรรไกร7.พิมพ์(แก้ว8.ไม้ยาวประมาณ 30 ซ.ม.
9.กาว

วิธีการดำเนินงาน

วิธีการดำเนินงานอุปกรณ์การทำดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว
1.ผ้าใยบัว
2.เกสรดอกไม้
3.ลวดสี
4.คีมตัดลวด
5.ด้าย
6.ไม้ที่ทำเป็นก้านดอกไม
7.แม่พิมพ์อปกรณ์การทำดอกไม้
คววามสำคัญของโครงงาน
การจัดทำโครงงานจากดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัวได้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ การทำดอกไม้จากกลุ่มชาบ้านที่ได้จัดทำขึ้นจากกลุ่มดอกไม้ บ้านทับสวายพัฒนา หมู่ที่ 2 ต.ทับสวาย อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบ้ว ได้ศึกษาจาก นางนงเยาว์ วันไธสง ประธานกลุ่มดอกไม้ บ้านทับสวายเราสามารถนำดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัวนี้นำไปขาย หรือตกแต่งบ้าน เป็นของฝาก ของรางวัลหรือของชำร่วยก็ได้

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
เนื่องจากเราทั้ห้าคนได้ไปศึกษา ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัวศึกษาจาก นางนงเยาว์ วันไธสง
บ้านทับสวาย ต.ทับสวาย อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา เราจึงได้ศึกษาวิธีการทำดอกไม้จากผ้าใยบัว
เพื่อที่จะทำโครงงานเกี่ยวกับการไปศึษาวิถีชาวบ้านหรือกลุ่ม OTOP ของหมู่บ้าน เราจึงเลือกที่จะศึกษาการทำดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว เราสามารถนำดอกไม้ที่เราทำขึ้น นำไปขายหรือตกแต่งบ้านหรือร้านค้าที่ทำงานหรือที่ต่างๆที่เราต้องการจะนำไปตกแต่งที่เราคิดว่ามันสวยงาม สามารถนำไปเป็นของฝากก็ได้

กิตติกรรมประกาศ

กิตติกรรมประกาศการทำโครงานดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว การนำเสนองานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เรื่อง การทำดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว เพื่อทำขายและทำเป็นของตกแต่งในบ้าน ทำเป็นของชำร่วย และได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ ศิริพร วีระชัยรัตนา ที่สอนการนำเสนองาน การทำโครงงานด้วยอมพิวเตอร์และให้คำปรึกษาในการทำโครงงานและขอขอบคุณ นางนงเยาว์ วันไธสง ทีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโครงงานและสอนการทำดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว บอกวิธีการทำดอกไม้จากผ้าใยบัวและขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความกรุณาช่วยเหลือเราในการทำโครงงานได้จนสำเร็จ ขอขอบพระคุณค่ะ

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว

โครงงานภูมิปัญญาท้องถิ่น

เรื่อง ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว

จัดทำโดย

น.ส.วรรณศิริ วรรณไธสง เลขที่ 47

น.ส.ชนัฐฎา แย้มเอี่ยม เลขที่ 34

น.ส.ดวงดารา จิตตรี เลขที่ 36

น.ส.อภิชญา ชำนาญจิต เลขที่ 42

น.ส.นรีรัตน์ ชาญประเสริฐ เลขที่ 37

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เสนอ
ครูศิริพร วีระชัยรัตนา
วิชาการนำเสนองานด้วยคอมพิวเตอร์
โรงเรียห้วยแถลงพิทยาคม

กิตติกรรมประกาศ
การทำโครงานดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว การนำเสนองานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เรื่อง การทำดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว เพื่อทำขายและทำเป็นของตกแต่งในบ้าน ทำเป็นของชำร่วย และได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ ศิริพร วีระชัยรัตนา ที่สอนการนำเสนองาน การทำโครงงานด้วยอมพิวเตอร์และให้คำปรึกษาในการทำโครงงานและขอขอบคุณ นางนงเยาว์ วันไธสง ทีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโครงงานและสอนการทำดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว บอกวิธีการทำดอกไม้จากผ้าใยบัวและขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความกรุณาช่วยเหลือเราในการทำโครงงานได้จนสำเร็จ ขอขอบพระคุณค่ะ

บทคัดย่อ
เนื่องจากเราทั้ห้าคนได้ไปศึกษา ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัวศึกษาจาก นางนงเยาว์ วันไธสง
บ้านทับสวาย ต.ทับสวาย อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา เราจึงได้ศึกษาวิธีการทำดอกไม้จากผ้าใยบัว
เพื่อที่จะทำโครงงานเกี่ยวกับการไปศึษาวิถีชาวบ้านหรือกลุ่ม OTOP ของหมู่บ้าน เราจึงเลือกที่จะศึกษาการทำดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว เราสามารถนำดอกไม้ที่เราทำขึ้น นำไปขายหรือตกแต่งบ้านหรือร้านค้าที่ทำงานหรือที่ต่างๆที่เราต้องการจะนำไปตกแต่งที่เราคิดว่ามันสวยงาม สามารถนำไปเป็นของฝากก็ได้

คววามสำคัญของโครงงาน
การจัดทำโครงงานจากดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัวได้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ การทำดอกไม้จากกลุ่มชาบ้านที่ได้จัดทำขึ้นจากกลุ่มดอกไม้ บ้านทับสวายพัฒนา หมู่ที่ 2 ต.ทับสวาย อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบ้ว ได้ศึกษาจาก นางนงเยาว์ วันไธสง ประธานกลุ่มดอกไม้ บ้านทับสวายเราสามารถนำดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัวนี้นำไปขาย หรือตกแต่งบ้าน เป็นของฝาก ของรางวัลหรือของชำร่วยก็ได้

วิธีการดำเนินงาน
อุปกรณ์การทำดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว
1.ผ้าใยบัว
2.เกสรดอกไม้
3.ลวดสี
4.คีมตัดลวด
5.ด้าย
6.ไม้ที่ทำเป็นก้านดอกไม
7.แม่พิมพ์อปกรณ์การทำดอกไม้


อุปกรณ์การทำดอกไม้

1.ผ้าใยบัว
2.ลวด
3.เกสร
4.ด้าย
5.คีมตัดลวด
6.กรรไกร
7.พิมพ์(แก้ว
8.ไม้ยาวประมาณ 30 ซ.ม.
9.กาว

วิธีการทำ
ขั้นตอนที่1 เตรียมอุปกรณ์


ขั้นตอนที่2 นำลวดมาขดใส่แผ่นพิมพ์ ให้เป็น5วง

ขั้นตอนที่3ดึงลวดให้เหมือนกลีบใบไม้

ขั้นตอนที่4นำลวดอีกหนึ่งเส้นมา ขดไว้ตรงกลาง


ขั้นตอนที่5แล้วดึงลวดให้กึ่กลางคล้ายใบไม้ขั้นตอนที่6นำผ้าใยบัวมาหุ้มลวดแล้วใช้ด้ายมัดให้แน่นจนครบ 5กลีบขั้นตอนที่7แล้วพันเกสรใส่ไม้เพื่อประกอบดอกขั้นตอนที่8ประกอบกลีบดอกไม้กับเกสรเข้าด้วยกัน
ขั้นตอนที่9ประกอบเกสรจนครบ 5 กลีบขั้นตอนที่10พันก้านและประกอบใบ
สรุปและข้อเสนอเนะ
การทำโครงานภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่องดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัวทำเพื่อการขายและทำเป็นของตกแต่งในบ้าน ทำเป็นของชำร่วยและได้รับควานมอนุเคราะห์จากแม่นงเยาว์ วันไธสง เป็นงาน OTOP ของหมู่บ้านทับสวาย อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัวนำมาทำเป็ฯของฝากก็ได้
ข้อเสนอแนะ
1.ในการทำดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้เยบัวต้องมีอุปกรณ์ครบ
2.สสมาชิกควรมาทำดอกไม้ประดิษฐ์ด้วยความพร้อมเพรียงกัน
3.การทำโครงงานควรเสนอหรือขั้นตอนการทำโครงงานให้ชัดเจน

เอกสารอ้างอิงศึดษาข้อมูลจากคุณแม่นงเยาว์ วันไธสง บ้านทับสวายพัฒนา หมู่2 ต.ทับสวาย อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา